Konkurs „Pravo na prvu šansu"
Pixabay

Uslovi

Pravo konkurisanja imaju lica koja ispunjavaju navedene uslove:

 1) Da su državljani Republike Srbije;

 2) Da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

 3) Da su zvanje doktora nauka stekli u skladu s barem jednim od navedenih modaliteta:

- u okviru akreditovanih doktorskih studija,  

- prema ranije važećim propisima, 

- nostrifikacijom zvanja stečenog na studijama u inostranstvu prema važećim propisima u zemlji sticanja zvanja,

- bez nostrifikacije zvanja stečenog na studijama u inostranstvu, ako je ono stečeno na univerzitetu koji je među prvih hiljadu univerziteta – prema Šangajskoj listi,;

4) Da poseduju ažuriran karton naučnog radnika kao deo jedinstvene baze podataka istraživača u AP Vojvodini koju vodi Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat),

5) Da su evidentirani u bazi Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena lica.

Naučne oblasti na koje se usmerava projekat

  • Medicinske nauke;
  • Tehničke nauke;
  • Pravne i ekonomske nauke;
  • Biotehničke nauke;
  • Sportske nauke;
  • Tehnološke nauke;
  • Pravne i ekonomske nauke;
  • Prirodno-matematičke nauke;
  • Društvene i humanističke nauke;
  • Biotehničke nauke.

Potrebna dokumentacija za prijavu

Potrebna dokumentacija za prijavu na ovaj javni konkurs je sledeća:

- Potpisan obrazac prijave –dva primerka, kao i jedan primerak u elektronskoj formi;

- Uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

- Kopija važeće lične karte (kao dokaz prebivališta na teritoriji AP Vojvodine);

- Uverenje o stečenom zvanju doktora nauka;

- Uverenje o nezaposlenosti.

Rok prijave

Zainteresovani i oni koji ispunjavaju uslove konkursa mogu se prijaviti i poslasti dokumentaciju najkasnije do 15. septembra 2018. godine.

Više informacija možete pronaći ovde.