Konkurs EU za jačanje saradnje u kulturi na Zapadnom Balkanu
Promo

Opšte informacije

Opšti cilj konkursa je pružanje podsticaja pomirenju i izgradnji dobrosusedskih odnosa na Zapadnom Balkanu kroz kulturnu saradnju i kreativnost.


Specifični ciljevi konkursa su:

  • jačanje prekogranične kulturne saradnje unutar regiona Zapadnog Balkana i država članica EU ;
  • jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija u regionu.

U cilju ispunjenja predviđenih ciljeva, prioriteti za odabir projekata su:

  1. Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija da deluju na transnacionalnom i međunarodnom planu;
  2. Povećanje transnacionalne cirkulacije kulturnih i kreativnih radova i transnacionalne mobilnosti aktera u kulturi i kreativnim industrijama;
  3. Unapređenje interkulturnog dijaloga između umetnika, kulturnih radnika i i šire javnosti.

Aktivnosti na projektu moraju da otpočnu između 1. januara i 31. marta 2021. godine.

Ko može da se prijavi?

U projektima kojima se konkuriše mogu učestvovati:

  • samo zemlje članice EU i zemlje Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija). 
  • samo pravna lica (organizacije ili asocijacije, nacionalni saveti ili javne ustanove na lokalnom, regionalnom ili centralnom/državnom nivou, koje deluju u kulturi i kreativnim industrijama, izuzev onih u audio-vizuelnom sektoru). 

Projekti moraju biti partnerski, a partnerstvo mora da čini najmanje pet partnera (nosilac projekta + četiri partnera), sa:

  • najmanje dva partnera iz dve različite zemlje Zapadnog Balkana i 
  • najmanje dva partnera iz dve različite EU zemlje.

Nosilac projekta mora biti pravno lice aktivno najmanje dve godine pre isteka roka za podnošenje predloga projekata, koje može da potvrdi svoje postojanje kao pravno lice.


Fizička lica ne mogu učestvovati na konkursu.  Projekti koji su već podnošeni na konkurse „Kreativne Evrope” nisu podobni. 

Samo aktivnosti koje su neophodne za postizanje prioriteta i ciljeva konkusa su prihvatljivi. Aktivnosti posvećene isključivo audiovizuelnim industrijama nisu prihvatljive za potprogram „Kultura Kreativne Evrope”.

Način i rok prijave

Predlozi projekata moraju biti podneti EACEA posredstvom onlajn aplikacije najkasnije do 31. marta 2020. godine u 17 sati (briselsko vreme).


Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju moguće je naći na sajtu Kreativne Evrope.

Dodatne informacije

Dodatne informacije možete pronaći na sledećem linku ili na sajtu Kreativne Evrope.