Šta je potrebno uraditi da bi potrošači bili zadovoljni?
Pexels

Marketing miks je kombinacija instrumenata koji čine ponudu preduzeća, čija je svrha da zadovolje tražnju na tržištu. Svi ti instrumenti mogu se grupisati u četiri osnovna:

  1.  Proizvod 
  2.  Cena
  3.  Kanali distribucije
  4.  Promocija 

Takođe, ovaj koncept je poznat i pod nazivom 4P (Product, Price, Promotion, Place). Potrošač, kao takav, nije deo marketing miksa, već cilj svih napora preduzeća i njegovih konkurenata.


 U odnosu na proizvod, nosioca ponude preduzeća, orijentišu se i ostali instrumenti marketing miksa. Proizvod mora da zadovolji zahteve potrošača i pod njim se ne podrazumeva samo roba, već i usluge, ideje i događaji.


 Kada je proizvod razvijen, određuje mu se cena. Određivanje iznosa koji potrošači moraju da plate za proizvod polazi od konkurencije na tržištu i spremnosti potrošača da plate određenu cenu. Takođe je važno i da li se preduzeće uklapa sa svojim troškovima u tu cenu. Nakon utvrđivanja bazične cene, određuju se popusti, uslovi plaćanja...Pexels
Pexels

Još jedan element marketing miksa je distribucija, odnosno određivanje kanala prodaje. Vrlo je važno da proizvod bude raspoloživ na određenom mestu i kada ga potrošači žele. To se postiže donošenjem odluka o tipovima posrednika, dužini kanala distirbucije, intezitetu prodaje itd.


Poslednji, ali ne i najmanje važan instrument je promocija. Pomoću nje se potrošači upoznaju sa ponudom preduzeća. Važno je da tržište sazna za ponudu i njene karakteristike. Preduzeće mora doneti odluke o privrednoj propagandi, unapređenju prodaje, odnosima sa javnošću, ličnom prodajom itd.

U sve većem broju delatnosti marketinški stručnjaci su ovaj miks proširili, te ga sada možemo nazvati i konceptom 7P. Naime, na osnovna četiri elementa dodata su još tri: ljudi, proces pružanja usluga i fizičko okruženje.

Prvi utisak često je onaj koji do kraja održi potencijalnog potrošača zainteresovanim za baš određeni proizvod, stoga je uticaj ljudi (People) koji rade u preduzeću ogroman za poslovanje. Pre svega, važno je imati kvalitetan i obrazovan kadar, koji je sposoban da sve zadatke ispuni na vreme i na pravi način. Odnos zaposlenih prema klijentima odnosno kupcima je glavni deo kreiranja imidža preduzeća.


Sam proces proizvodnje (Process) je izuzetno bitan. Nije važno da proizvod samo dođe do potrošača, već da oni koji su ga kupili znaju čemu je namenjen i kako se taj proizvod ili usluga koristi. Ponuda preduzeća dostupna je potrošačima na različite načine – podsetnicima, registracijom, pretplatom...


Kod fizičkog okruženja (Physical environment)  važno je odgovoriti na sva ona pitanja vezana za specifičnosti proizvoda, ili usluge. Cilj svakog preduzeća je da stvori prepoznatljivu ponudu, koja će lakše doći do svog kupca ili korisnika.Krajem 20. veka, koncept 4P zamenjen je konceptom 4C: Potrošač (Costumer), Trošak (Cost), Udobnost tj. pogodnost (Convenience), Komunikacija (Communication).


Cilj ovog koncepta jeste orijentisanost pretežno na potrošača. On se suprotstavlja masovnom tržištu i fokusira se na svakog potrošača ponaosob; na njegove troškove koji nisu u direktnoj vezi sa proizvodom, ali imaju dodirnih tačaka i na olakšice prilikom kupovine proizvoda gde potrošač ne mora da uloži mnogo truda. Stavlja se fokus, takođe, na interaktivnu komunikaciju sa kupcima odnosno klijentima, a ne samo na direktan marketing.

Da li ćete svoje poslovanje usmeriti ka konceptu 4P ili 4C stvar je ličnog izbora, ali u vremenu kao što je današnje, kada je konkurencija ogromna, a zainteresovati potrošača veoma težak zadatak, marketing miks morao bi da postane vaš prioritet. Mnoge velike kompanije (Coca-Cola, McDonalds, Converse...) primenjuju ovakav način poslovanja, što nam objašnjava njihov uspeh.

Iako je u pitanju veoma kompleksna tema, kojom se bave stručnjaci, neka ovo bude samo kratak uvod i smernica ka onome šta vas čeka kada ozbiljno krenete da se bavite zadatkom pozicioniranja na tržištu. Ukoliko se zaista posvetite marketing miksu na pravi način, možda ne dobijete tek običnu tržišnu poziciju, nego i vođstvo u odnosu na konkurenciju. Zato dobro razmislite i neka vam je sa srećom!