Evaluacioni upitnik – (ne)prijatelj svakog predavača
Pixabay

Evaluacioni upitnik predstavlja alat za ocenu uspešnosti koji se sastoji od seta pitanja na koja učesnici odgovaraju po završetku predavanja, radionice, treninga, seminara…


Kako bismo što vernije dočarali značaj evaluacionog upitnika, zamislićemo da se svi predavači, nastavnici i treneri zovu jednim imenom - edukatori, njihove đake ćemo nazvati učesnicima, a zajedno će biti deo jedne radionice.

Evaluacioni upitnik može biti veoma koristan svim edukatorima, jer im pomaže da prikupe i obrade podatke o svom radu i da na osnovu tumačenja donesu određene zaključke. Šta je bilo dobro, šta treba menjati, da li postoje suvišni ili nejasni delovi izlaganja, da li je trajanje radionice adekvatno… samo su neka od mnogobrojnih pitanja na koje upitnik može da odgovori.

Tačno je da neverbalna komunikacija (pokreti, gestovi…) učesnika tokom izlaganja može biti značajna, ali nikako ne može biti jedini pokazatelj (ne)uspeha edukatora.

Prednosti evaluacionog upitnika su mnogobrojne. Njihova izrada vam neće oduzeti previše vremena, a za svakog učesnika je potrebno štampati samo po jedan evaluacioni list, što čini ovaj vid procene jeftinim. Ne postoji zvanična forma, a ni obavezujući obrazac, te imate potpunu slobodu pri izradi. Sa druge strane, učesnici mogu iskreno i slobodno da odgovore na pitanja i daju svoju ocenu bez straha i neprijatnosti koji mogu biti prisutni pri usmenost izlaganju mišljenja pred svima.

Pixabay
Pixabay

Edukator može saznati kako su učesnici ocenili njegovu veštinu javnog nastupa, da li treba da bude interestantniji ili da komunicira asertivnije… Čini se da obe strane dobijaju (tzv. win-win situacija) – učesnicima je omogućeno da iskreno iskažu pohvale, kritike, daju predloge za buduće izmene, a edukator može da zaključi koje korake treba da preduzme na putu ka profesionalnom i ličnom razvoju.


Ipak, evaluacioni upitnik ima i svoje nedostatke. Ukoliko pitanja nisu jasno postavljena, tumačenje rezultata neće biti moguće. Osim posvećenosti i stručnosti predavača, na učesnike utiču i mnogi sporedni faktori (prostor, osvetljenje, odnosi sa drugim učesnicima i dr), pa njihove ocene zbog sveukupnog utiska mogu znatno da odstupaju.

Kako da napravite evaluacioni upitnik?

Da biste sastavili kvalitetan i svrsishodan evaluacioni upitnik, prvo treba da izaberete pitanja na koja želite da dobijete odgovor. Pre svih pitanja, na evaluacionom listu treba da bude naznačen prostor za datum i naziv radionice. Učesnicima mora biti garantovana anonimnost, te nikako nemojte ostaviti prostor za ime i prezime.


Poželjno je da se u upitniku nađu pitanja zatvorenog tipa (sa ponuđenim odgovorima), ali i otvorena pitanja, kod kojih učesnici sami mogu da upišu odgovor. Ako želite da izračunate prosečnu ocenu nekog aspekta koji vam je značajan, možete koristiti skalu od 1 do 5.

Na primer, ako ste održali radionicu o osnovama copywriting-a, vrlo je bitno da utvrdite u kojoj meri polaznici smatraju da je znanje koje ste preneli primenljivo (skala od 1 do 5), kako će primeniti stečena znanja (otvoreno pitanje) i da li bi preporučili radionicu svojim prijateljima (zatvoreno pitanje: da/ne ili ponuđeni odgovori). 

Tokom sastavljanja pitanja, trudite se da ih usmerite ka sledećim poljima: sadržaj, učenje i naučeno, zadovoljstvo svim aspektima.

Kako bi dobijeni podaci bili podložni obradi i dobijanju uporedivih i korisnih rezultata, sva neophodna uputstva treba da budu napisana na samom upitniku, a sva pitanja jasna i nedvosmislena. Primer evaluacionog upitnika posvećenom ljudskim resursima možete videti na sledećoj slici:

Katarina Stanojević - Primer evaluacionog upitnika
Katarina Stanojević - Primer evaluacionog upitnika

Samoevaluacija

Značaj rezultata dobijenih pomoću evaluacionih upitnika je nemerljiv, ali je procena sopstvenog rada jednako bitna. Da biste je adekvatno sproveli, možete napraviti čeklistu koju ćete popuniti nakon održane radionice i tako utvrditi da li ste se i u kojoj meri pridržavali utvrđenog rasporeda. Još jedan odličan način samoprocene je i snimanje predavanja – gledajući snimak prepoznaćete aspekte koje treba unaprediti.


Da li se pitate koja je razlika između radionice, treninga i seminara? Odgovor na ovo i slična pitanja možete pronaći na kursu Kako da postaneš uspešan edukator?


Iskoristite praznični popust, odaberite neki od mnogobrojnih Kampster kurseva i spremno zakoračite u 2019. godinu.