iSerbia - Registracija firme

Da biste pokrenuli sopstveni biznis potrebno je da ispunjavate nekoliko uslova. Ti uslovi se odnose na ideju za koju izradjujete BIZNIS PLAN , na osnovu koga obezbeđujete FINANSIJSKA SREDSTVA . Ali da biste mogli da razmišljate o različitim tipovima finansiranja, prethodno morate odlučiti koju vrstu privatne firme želite da osnujete i da taj posao formalno završite. Taj posao se sastoji iz:
- Podnošenje prijave za registraciju
- Izrada rešenja – APR (dodeljuju se PIB i matični broj)
- Izrada pečata
- Otvaranje računa

Kako bismo Vam pomogli u ovom poslu izradili smo kratka uputsva registracije različitih tipova privatnih firmi prisutnih u RS:


Društvo sa ograničenom odgovornošću - D.O.O.

Da biste registrovali d.o.o. Agenciji za privredne registre (www.apr.gov.rs) pored uredno popunjene jedinstvene registracione prijave i registracija u jedinstveni registar poreskih obveznika, prilaže se:
- Dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša)
- Akt o osnivanju (odluka ili ugovor o osnivanju), sa overenim potpisima osnivača
- Potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun. Da biste registrovali d.o.o. neophodan je osnivački kapital u iznosu od 500€, od čega je dovoljno uplatiti polovinu iznosa.

Prilikom uplate osnivačkog kapitala, tražite od banke potvrdu na kojoj će osnivački kapital biti iskazan i u evrima i u dinarskoj protivrednosti na dan uplate.
Ukoliko u osnivački kapital unosite i nenovčani kapital, u svom osnivačkom aktu obavezno iskazati osnivački kapital i u evrima i u dinarskoj protivrednosti na dan unosa osnivačkog kapitala.

- Odluka o imenovanju zastupnika društva, u koliko zastupnik nije određen osnivačkim aktom.
-

Komentari

VESTI