iSerbia - Menice

Šta su menice i čemu služe?

Menica je hartija od vrednosti i predstavlja osiguranje izvršenja dogovorenog posla. Kada se dva pravna ili pravno i fizičko lice dogovore o određenom poslu postoji mogućnost jedne ugovorne strane da zahteva od druge strane potpisivanje menice (često i meničnog ovlašćenja) kao garanciju da će dogovorena usluga u celosti biti izmirena.

Kako menica funkcioniše?

Petar je dogovorio sa Anom kontinuiranu isporuku robe. Ana se obavezala da će robu redovno isporučivati, a Petar, da će troškove izmirivati u predviđenom roku. Petar je potpisao i menicu i menično ovlašćenje. U slučaju da Petar prekrši ugovor i praksu dobrog poslovanja Ana bi bila primorana da menicu i menično ovlašćenje odnese u banku kako bi naplatila svoja potraživanja. Ukoliko na Petrovim računu ima sredstava, potraživanje će biti izmireno. Ukoliko na računu nema sredstava, račun će biti blokiran a sva prispela sredstva biće usmerena na izmirenje potraživanja.

Menica se popunjava u banci pa Vam savetujemo da pažljivo zapamtite sva pravila vezana za način, stil i okvire popunjavanja meničnog obrasca.

IZGLED MENICE

Komentari

VESTI