Sticanje imovine i obavljanje privredne delatnosti

Zakon o udruženjima i Zakon o zadužbinama i fondacijama dopušta da sve tri vrste organizacija mogu sticati imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi i na drugi zakonom dozvoljeni način. Zakonom je predviđena i mogućnost da se deo sredstava stiče i obavljanjem privredne ili druge delatnosti kojom se ostvaruje dobit, uključujući i pružаnje uslugа uz nаplаtu, i to pod sledećim uslovima:

- dа je tа delаtnost u vezi sа stаtutаrnim ciljevimа udruženjа
- dа je predviđenа stаtutom
- dа je mаnjeg obimа, odnosno dа se obаvljа u obimu potrebnom zа ostvаrivаnje ciljevа udruženjа
- dа je dаtu delаtnost udruženje upisаlo u registаr koji vodi Agencijа zа privredne registre
- dа se delаtnost obаvljа u sklаdu sа propisimа kojimа je uređenа oblаst u koju delаtnost spаdа
- dа se plаti porez koji je zakonima i propisima zа dаtu delаtnost predviđen*

PROFIT ostvаren radom udruženja zakonski sme se koristiti isključivo zа ostvаrivаnje ciljevа udruženjа, što znači da udruženje ne može profit da rаspodeljuje svojim člаnovimа, zаposlenimа, upravnom odboru ili sа njimа povezаnim licimа.

Iz tog razloga je veoma važno da se pre registracije delatnosti za Vaše udruženje dobro upoznate sa uslovima obavljanja te delatnosti, kao i sa porezima i dažbinama koje njeno obavljanje iziskuje!

***Pavle vam savetuje: Prema članu 24. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji svaki poreski obveznik ima pravo da od Poreske uprave i poreskog odeljenja jedinice lokalne samouprave besplatno dobije informacije o svojim poreskim obavezama, odnosno da u pismenom obliku dobije odgovor na pitanje koje je pismeno uputio Poreskoj upravi. Zato iskoristite ovo pravo i kontaktirajte poresko odeljenje vaše lokalne samouprave!

Porezi i javne nabavke

Nevladine organizacije su podložne različitim plaćanjima prema državi, poput poreza, doprinosa i taksi, međutim, to zavisi kako od toga da li je organizacija registrovana za obavljanje privredne delatnosti kao i od toga da li ima zaposlenih (u tom slučaju se plaća porez na dohodak građana i relevantni doprinosti), i drugih faktora. U slučaju donacije udruženju građana, obaveze prema državi zavise od vrste ugovora i uslova u njemu propisanih. Iz tog razloga je najbolje konsultovati Poresku upravu i iskoristiti pravo za dobijanje besplatnih informacija o svojoj poreskoj situaciji.

Za razlikiu od udruženja građana, zakonom je predviđeno da zadužbine i fondacije u određenim situacijama ne plaćaju porez. Članom 7. Zakona o zadužbinama i fondacijama propisano je da se na sredstva koje ove organizacije stiču od dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, finansijskih subvencija, zaostavština, i sl. ne plaćaju porezi ustanovljeni zakonom. Članom 36. Zakona o udruženjima predviđena je mogućnost da se drugim zakonima propiše oslobađanje od poreskih obaveza za fizička i pravna lica koja daju priloge i poklone udruženjima. Što se tiče drugih poreskih oslobađanja, odnosno olakšica koje se odnose na zadužbine i fondacije (i na udruženja), one postoje i predviđene su poreskim propisima, koji regulišu pravo na korišćenje tih olakšica i uslove pod kojima one mogu da se koriste. Takve olakšice su, na primer, predviđene u slučajevima davanja, odnosno primanja humanitarne pomoći u robi, davanja novčanih sredstava na ime donatorstva, izdataka za zdravstvene, kulturne, obrazovne, naučne, humanitarne i slične namene, oslobađanje građana od poreza na primanja koja dobijaju u vidu pomoći, i sl

Prema Zakonu o javnim nabavkama, direktni i indirektni korisnici sredstava koji dolaze iz budžeta Republike Srbije imaju obaveze prilikom nabavke iz sredstava donacije, te je najbolje za svaki pojedinačni slučaj konsultovati Zakon. Praksa govori da i donacije koje nisu iz budžeta RS (poput donacija EU) takođe previđaju obavezu sprovođenja procedure javnih nabavki za upotrebu doniranih sredstava, i te obaveze su najčešće definisane ugovorom između donatora i udruženja.

Komentari

VESTI